Buda Office professional plus

Karahanlı dönemi eserleri


beyin çipi. Yüknekli karahanlı dönemi eserleri edip ahmet' in hakikatlerin eşiği anlamına gelen bu eseri, emir muhammed dâd sipehsâlâr' a sunulmuştur. kitapta allah aşkı peygamber sevgisi işlenmiştir. ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, islamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. dörtlüklerle yazılan bu eser, birtakım ahlâki öğütler verir ve bilginin faydasından, bilgisizliğin zararından; cömertliğin iyiliği ve cimriliğin kötülüğünden bahseder. karahanlılar devrinde meydana gelen türk edebiyatının ilk büyük eseri 1069 yılında yazılan yusuf hac hacip tarafından yazılan kutadgu bilig ‘ dir. karahanlılar dönemi islamiyet’ i kabul eden ilk türk devleti, “ karahanlılar” dır. konusu din ve ahl. eser, ahmet yükneki’ nin, karahanlı beylerinden muhammed dâd sipehsalar’ a hediye ettiği, hadis ve arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor. türkçenin tarikat dili olarak kabul edi. 6645 beyitten oluşan bu eser 11.

karahanlı mimari eserlerine bakıldığı zaman yapılarının temellerinde taş, duvarlarında ise kerpiç ve tuğla kullanıldığı görülür. divan- ı hikmet, 12. yüzyıl karahanlı uygur türklerinden yusuf has hacib tarafından yazılan bir eserdir. ahmed yesevi, hikmetleriyle islâmiyet' in esaslarını anlatmayı hedeflemiştir. dini ve ahlaki öğütler içermektedir. divan- ı lugati’ t- karahanlı dönemi eserleri türk, orta türkçe döneminde kaşgarlı mahmud tarafından bağdat’ tayılları arasında yazılan türkçe- arapça bir sözlüktür. peygamber sevgisi, islam ahlâkı, cennet ve cehennem tasvirleri gibi konuların yer aldığı bu eser, dörtlüklerle yazılmıştır. dini tasavvufi didaktik bir eserdir. türkçenin arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve türkçeyi araplara öğretmek için yazılmıştır. eserin sonunda ilk türk dünyası haritası vardır. yüzyılın baslarında yazıldığı tahmin edilen edip ahmet yükneki ‘ ye ait atabet ül hakayık, bu edebiyatm diğer bir önemli ürünüdür.

karahanlı döneminin başlıca eserleri şöyledir: kutadgu bilig ( yusuf has hacip ) divan- ı hikmet ( ahmed yesevi ) divanü lügati' t türk ( kaşgarlı mahmut ) atabet ül hakayık ( edip ahmet yüknek ). yusuf has hacib bu eseri insana her iki dünyada saadete ermesi için takip edebilecek yolu göstermek için yazmıştır. karahanlı’ lar mimari eser olarak camiler, minareler, türbeler, kervansaraylar, saraylar ve evler bırakmıştır. 102 dörtlük ve 40 beyitten oluşur. hikmet, tanrı hakikatini ifade eden dini özlü söz demektir. yüzyılda ahmet yesevitarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. ahtapot salatası. bu eser, türk milletinin yüceliğini anlattığı kadar türk dilinin arapça kadar zengin olduğunu gösterir ve araplar' a türkçe' yi öğretmek amacıyla yazılmıştır. hece ile yazılmış, koşma biçimindeki dörtlüklerden o.

mesnevi şekliyle yazılmış manzum bir eserdir. didaktik ahlak ve öğüt kitabıdır. türk- islâm edebiyatı’ nın yazarı bilinen ilk yazılı örneği olarak kabul edilmektedir. bu eser, sadece bir sözlük değil, aynı zamanda türk halkının dil, tarih, coğraya, folklor ve halk edebiyatı gibi. yüzyılın ilk yarısında hükümdarları satuk buğra han ‘ ın islamiyet’ i kabul etmesiyle birlikte kitleler halinde müslüman olmuşlardır. kaşgarlı mahmut, 1074' te tamamladığı bu eseri ebü' l- kasım abdullah' a sunmuştur. türk boyları ve. ilk türkçe ansiklopedik sözlüktür. bozkır kültüründen geçiş aşaması olan bu dönemin en önemli eserleri, kaşgarlı mahmut’ un “ divan- ı lügat’ it türk” adlı eseri ile yusuf has hacip’ in “ kutadgu bilig” adlı eseridir. yusuf has hacip' in, hükümdar tabgaç buğra karahan' a sunduğu bu eserin anlamı mutluluk veren bilgi demektir. ahmet yesevî’ nin tasavvuf düşüncesiyle temellenen “ divan- ı hikmet” adlı eseri, bazıları aruz, bazıları da hece vezninde söylenmiş şiirlerden oluşur.

see full list on antbilgi. kutadgu bilig, yusuf has hacip' in din, ahlâk, devlet, siyaset, eğitim, yönetim ve halk üzerindeki görüşlerini anlatan bir öğüt ve siyaset kitabıdır. uygur alfabesi ile yazılmıştır. see full list on neoldu. ezan vakitleri lüleburgaz. bu dönem edebiyat eserleri daha sonraki yüzyıllarda zirveye ulaşmış olan " divan edebiyatı" nın da temellerinin atıldığı bir dönem olmuştur. bu mimari eserler ise karahanlı’ lardan sonra türk mimarisi için örnek teşkil etmiştir. eserde dört kişi konuşturulmuştur. “ mutluluk veren bilgi” anlamına. eser türk tasavvuf edebiyatı’ nın ilk eseri, yazarı da ilk türk mutasavvıfı olarak bilinir. yüzyılın sonlarında aksu, fergana, kaş- gar çevrelerinde devlet kuran karahanlılar, 10.


Contact: +63 (0)8171 615564 Email: [email protected]